Przetargi.pl
Opracowanie obiektowej mapy zasadniczej dla terenu miasta: Tuchów Miasto jednostka ewidencyjna: Tuchów Miasto 121610_4, obręb: Tuchów 0001; Radłów Miasto jednostka ewidencyjna: Radłów- Miasto 121605_4, Obręb: Radłów 0007 w zakresie elementów tworzących EGiB, BDOT500 i GESUT.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 33 47 , fax. 14 688 33 67
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  ul. Narutowicza 38 38
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 33 47, fax. 14 688 33 67
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie obiektowej mapy zasadniczej dla terenu miasta: Tuchów Miasto jednostka ewidencyjna: Tuchów Miasto 121610_4, obręb: Tuchów 0001; Radłów Miasto jednostka ewidencyjna: Radłów- Miasto 121605_4, Obręb: Radłów 0007 w zakresie elementów tworzących EGiB, BDOT500 i GESUT.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie hybrydowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, zgodnej z modelami pojęciowymi bazy danych BDOT500 i GESUT w oparciu o dane zawarte w technicznych operatach geodezyjnych, dane cyfrowe, znajdujące się w powiatowym zasobie i wektoryzację analogowych map zasadniczych na zasadach podanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dokonanie na podstawie dokumentów zgromadzonych w powiatowym zasobie (tj. operatów archiwalnych i analogowych map zasadniczych i ewidencyjnych) weryfikacji działek ewidencyjnych w zakresie rodzaju i powierzchni użytków gruntowych, weryfikacji opisów, położenia i geometrii budynków i elementów trwale związanych z budynkiem: schody, tarasy, łączniki, werandy, nawisy, podpory, rampy, wjazdy do podziemia, przejazdy, inne obiekty trwale z budynkiem związane, znajdujących się na prowadzonej przez Starostwo numerycznej mapie EGiB. Szczegółowy zakres prac wskazano w pkt 1.3 i 1.4 oraz w Warunkach technicznych SIWZ. Zadanie 1 - Tuchów Miasto a. Powierzchnia ewidencyjna jednostki ewidencyjnej: 1805 ha b. Łączna liczba działek ewidencyjnych (stan na sierpień 2014 r.): 5125 c. Liczba budynków wykazana na dotychczasowej mapie numerycznej: 4826 (większość pochodzi z wektoryzacji). d. Szacunkowa powierzchnia obszarów faktycznie zurbanizowanych i zabudowanych: 500 ha. e. Liczba operatów technicznych: ok.2600 sztuk plus operaty bez numerów KERG f. Liczba arkuszy map analogowych: - liczba map zasadniczych w skali 1:2000 w ukł. /1965/: 21 - liczba map zasadniczych w skali 1:1000 w ukł. /1965/: 5 (centrum miasta Tuchowa) - liczba map ewidencyjnych w skali 1:2000: 21 - liczba map ewidencyjnych w skali 1:1000: 5 Zadanie 2 - Radłów Miasto a. Powierzchnia ewidencyjna jednostki ewidencyjnej: 1680 ha b. Łączna liczba działek ewidencyjnych (stan na sierpień 2014 r.): 3665 c. Liczba budynków wykazana na dotychczasowej mapie numerycznej: 2130 (większość pochodzi z wektoryzacji). d. Szacunkowa powierzchnia obszarów faktycznie zurbanizowanych i zabudowanych: 350 ha. e. Liczba operatów technicznych: ok.800 sztuk plus operaty bez numerów KERG f. Liczba arkuszy map analogowych: - liczba map zasadniczych w skali 1:2000 w ukł. /1965/: 23 - liczba map ewidencyjnych w skali 1:2000: 19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie zadanie I: 1 500 zł., zadanie II: 1 500 zł.- może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w : - pieniądzu- przelewem na rachunek Zamawiającego w: Bank Pekao SA: 22 1240 4748 1111 0000 4878 9640 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z p. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/sptarnow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach