Przetargi.pl
Przebudowa instalacji oświetlenia na oświetlenie energooszczędne w hali sportowej, hali zapasów i hali podnoszenia ciężarów w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2012274 , fax. 18 2014906
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  ul. Bronisława Czecha 1 1
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 2012274, fax. 18 2014906
  REGON: 14273335600042
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji oświetlenia na oświetlenie energooszczędne w hali sportowej, hali zapasów i hali podnoszenia ciężarów w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji oświetlenia na oświetlenie energooszczędne w hali sportowej, hali zapasów i hali podnoszenia ciężarów w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Zadanie obejmuje przebudowę instalacji oświetlenia w trzech (3) obiektach sportowych Zamawiającego: w hali sportowej, w hali zapasów oraz w hali podnoszenia ciężarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. Dokumentacja zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Centralnego Ośrodka Sportu -pod adresem: www.bip.cos.pl (zakładka Przetargi/ Zakopane)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315240005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł). Szczegóły dotyczące wadium zawarto w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.cos.pl/bip/strony,0,72-zakopane
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną