Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym Bytom ul. Oświęcimska 33

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4551297 , fax. 012 4551306
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Mogilska 85 85
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4551297, fax. 012 4551306
  REGON: 35013684328100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzikrakow.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym Bytom ul. Oświęcimska 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym Bytom ul. Oświęcimska 33 Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: -opis przedmiotu zamówienia, -wzór umowy, -druk Wycena ofertowa Ww. dokumenty stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jej integralną częścią. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wniesienie wadium w wysokości: 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzikrakow.internetdsl.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną