Przetargi.pl
Rozgraniczenie działki położonej w Załężu

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przetarg

 • Adres: 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6442304 , fax. 032 6442288
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
  ul. Krakowska 1 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  tel. 032 6442304, fax. 032 6442288
  REGON: 00052691400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozgraniczenie działki położonej w Załężu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia działki położonej w Załężu oznaczonej numerem ewidencyjnym 345/9 z działkami sąsiednimi o numerach 345/1, 346 i 652/1 na odcinku około 150 metrów od drogi głównej oznaczonej numerem ewidencyjnym 652/1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolbrom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach