Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starym Sączu

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 02 70 , fax. 18 446 02 73
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Sącz
  ul. Stefana Batorego 25 25
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
  REGON: 49189311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego w Starym Sączu na dz. nr 1648 w zakresie: 1. boiska wielofunkcyjnego - do piłki ręcznej i nożnej o wymiarach 18 x 36 m - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa, wraz z wyposażeniem sportowym; 2. kortu tenisowego + boisko do siatkówki o wymiarach 23,77 x 10,97 m - nawierzchnia poliuretanowa, wraz z wyposażeniem sportowym, drenażem; 3. kortu tenisowego + boisko do koszykówki o wymiarach 23,77 x 10,97 m - nawierzchnia poliuretanowa, wraz z wyposażeniem sportowym, drenażem; 4. ogrodzenia panelowego kortów tenisowych; 5. piłkochwytów; 6. utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej - dojście, plac; 7. elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci ; Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, w tym projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stary.sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach