Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont węzłów cieplnych w budynku nr 12, 15, 35 i 38 na terenie kompleksu wojskowego w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 22

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59 , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na remont węzłów cieplnych w budynku nr 12, 15, 35 i 38 na terenie kompleksu wojskowego w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi z zakresu opracowania dokumentacji projektowej na remont węzłów cieplnych w budynku nr 12, 15, 35 i 38 na terenie kompleksu wojskowego w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 22. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 9 stanowiącym równocześnie Program funkcjonalno-użytkowy. 3. Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 4. Dokumentacja projektowa powyżej, powinna zostać opracowana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Program Funkcjonalno-Użytkowy), w formie opisowej, rysunkowej, i elektronicznej, zawierać powinna wszelkie uzgodnienia i pozytywne opinie. 5. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Zamawiającemu w 7 egzemplarzach dla każdego budynku, w tym: - w formie papierowej - po 6 egzemplarzy dla każdego budynku, - w formie elektronicznej - po 1 egzemplarzu dla każdego budynku. 6. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, iż dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami, kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, zaproponowane materiały i urządzenia opisywano z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 - 31 Prawa zamówień publicznych 7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty robót budowlanych; 2) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich producentów, nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności; 3) udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych; 4) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń. 8. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. Załącznika nr 8 do SIWZ 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 600,00 zł (słownie sześćset złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ?rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego prowadzony: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Rzeszów nr 98 1010 1528 0018 9213 9120 0000 - z adnotacją wadium w przetargu nr ZP/26/2016, NIP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.34wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach