Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Międzyszkolny Zespół Edukacyjno - Sportowy w gminie Poddębice.

Burmistrz Poddębic ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21/105
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043/678-44-66, 678-25-80 , fax. 043 6783995
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Poddębic
  ul. Łódzka 17/21/105 17/21/105
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 043/678-44-66, 678-25-80, fax. 043 6783995
  REGON: 00052427500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.poddebice.pl; http://poddebice.signform.pl/poddebice/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Międzyszkolny Zespół Edukacyjno - Sportowy w gminie Poddębice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Międzyszkolny Zespół Edukacyjno - Sportowy w gminie Poddębice .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 9 000,00 PLN słownie: dziewięć tysięcy PLN 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach sp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy pzp; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie każdego wykonawcy odrębnie). - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy pzp. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 2.Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał prace o charakterze tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Przy czym warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże minimum trzy obiekty tj: Wykonanie minimum dwóch usług kompleksów obiektów sportowych zawierających: - boisko piłkarskie pełnowymiarowe 105x68, trawa naturalna z nawodnieniem i odwodnieniem, - boisko piłkarskie pełnowymiarowe 105x68 z trawy syntetycznej - trybuny na 1.000osób - budynek zaplecza dla zawodników min 600 m2 - pow. użytkowej - wartość każdej dokumentacji min 400 000 PLN brutto oraz - Obiekt użyteczności publicznej( min 1) o zużyciu energii poniżej 50 kWh/m2 na rok wg. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu; Do każdej wykazanej usługi należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje/będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniającymi co najmniej następujące wymagania: Wykonawca musi wykazać, że osoby przewidziane do wykonywania zamówienia - zarówno projektanci jak i sprawdzający - posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe , tzn.; - wykształcenie wyższe techniczne; - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń; -kwalifikacje zawodowe posiadane co najmniej 5 lat dla projektantów w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia, wykonawcy zobowiązani są przełożyć następujące dokumenty: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, - do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów, - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat projektów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały należycie wykonane; - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe; W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokument winien być złożony przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zmówienia publicznego) Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, z zastrzeżeniem, że spełnia wszystkie opisane wymagania. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie). UWAGA: Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i niniejszej IDW, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia (zależnie od zakresu obowiązków danego Projektanta lub Kierownika) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie z określonymi wymaganiami. 3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na poparcie tego warunku zamawiający żąda aby wykonawca przedstawił; a) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 (trzy miliony zł); b) informację z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w kwocie nie mniejszej niż 300 000 zł (trzysta tysięcy zł). c) dokument ( wykaz) potwierdzający przychód netto w 2008 r. na min 3 mln zł. 4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy pzp, sporządzone według Załącznika nr 2 do IDW; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez: każdego z nich odrębnie jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 3)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 4) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek). 5) Wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, sporządzone według załącznika nr 4 do niniejszej IDW, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy Wykonawcy łącznie). 7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzone według załącznika nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy Wykonawcy łącznie). 8) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 9) Polisa oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem, posiadaną dokumentacją i warunkami w jakich przyjdzie mu realizować przedmiot zmówienia oraz przewidzieć cały przebieg prac projektowych, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina.poddebice.pl/; http://poddebice.signform.pl/poddebice/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach