Przetargi.pl
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Gen. Franciszka Włada 8 w Łowiczu

Urząd Miejski w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 830-91-51 , fax. 046 830-91-60
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Łowiczu
  Stary Rynek 1 1
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 830-91-51, fax. 046 830-91-60
  REGON: 00052563600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lowicz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Gen. Franciszka Włada 8 w Łowiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz infrastrukturą przy ul. Gen. Franciszka Włada 8 w Łowiczu o następujących parametrach technicznych: Powierzchnia zabudow
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie:czterdzieści tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w z art. 22 ust.1 Ustawy t.j.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia , b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów wymienionych w art. 24 Ustawy, e) złożą w wymaganym terminie kompletną pisemną ofertę na formularzu ofertowym, zgodnie ze SIWZ, f) wniosą wadium zgodnie z zapisami w SIWZ, d) wyrażą zgodę na realizację faktur za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na podstawie odpowiednio częściowych protokołów robót i końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót, i) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Uwaga 3 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji. Wykonawcy występujący wspólnie (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie mniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt. 5.1 lit. a-c. Warunek określony w pkt. 5.1 lit. d musi spełniać każdy Wykonawca. 2) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. a) Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta. b) Sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia określa regulamin komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 a) Oświadczenie- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno- budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacji elektrycznych. Osoby te winny przynależeć do właściwej dla nich Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykorzystaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. b) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do występowania w obrocie prawnym w zakresie zamówienia, c) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) oświadczenie że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. f) oświadczenie iż wyraża zgodę na sukcesywną wypłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy na podstawie ośmiu faktur w tym: -do 15.12.2009 r. trzech faktur częściowych na łączną kwotę nie przekraczającą 1 500 000,00 zł brutto po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego zafakturowanych robót oraz protokołów częściowych odbiorów robót zaakceptowanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, -pozostała wartość wynagrodzenia pomniejszona o wartość zafakturowaną w 2009 r. na podstawie pięciu faktur po wykonaniu odpowiednio 20%, 40%, 60%, 80% zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia robót i faktury końcowej po wykonaniu całości robót, ich odbiorze na podstawie odpowiednio częściowego i końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót, podpisanego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, g) oświadczenie iż wyraża zgodę na realizację faktur za wykonane roboty w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, h) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się i przyjmuje bez zastrzeżeń do realizacji warunki specyfikacji i akceptuje projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązuje się do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, i) oświadczenie o zobowiązaniu się do wpłacenia /wniesienia/ zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 5 % ceny ofertowej brutto, w przypadku wybrania oferty przez Zamawiającego oraz wstępne określenie formy w jakiej to zabezpieczenie zostanie wniesione (podać formę) , j) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót (uproszczony), k) oświadczenie - informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, l)oświadczenie-wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi jakimi dysponuje wykonawca, m)oświadczenie - wykaz osób (podmiotów) z podaniem nazw firm, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om, chyba że całość przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał we własnym zakresie. n) oświadczenie -wykaz zrealizowanej w okresie 5 ( pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie przynajmniej 1 roboty na kwotę 2 300 000 zł, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. obejmującym wykonanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z min. 30 lokalami, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( listy referencyjne, protokoły bezusterkowego odbioru robót). o)oświadczenie o okresie udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, p) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, r) oświadczenie o zobowiązaniu Wykonawcy do przedłużenia i dostarczeniu Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia. Uwaga 4 Zamawiający żąda pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w pkt. 1. a powinien przedłożyć ten lub ci spośród wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunku. 2) Wykaz dokumentów a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) w przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum każdy ze wspólników (konsorcjantów) składa dodatkowo: - wykaz wspólników lub konsorcjantów ubiegających się o udzielenie zamówienia, - pełnomocnictwo udzielone jednemu ze wspólników lub konsorcjantów lub innej osobie do reprezentowania ich w przetargu lub reprezentowania ich w przetargu i zawarcia umowy. Uwaga 5 Przed podpisaniem umowy wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjanci okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum określającą wzajemne prawa i obowiązki stron i regulującą ich współpracę. c) kopia stosownych dokumentów (oryginał do wglądu) potwierdzających uprawnienia budowlane osób ze strony Wykonawcy, którzy będą kierować robotami budowlanymi -w zakresie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt.. 1): -kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, -kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, -kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. d) kopia zaświadczenia stwierdzającego przynależność osoby/ób, która/e kierować będzie/ą przedmiotowymi robotami budowlanymi do właściwej dla niego Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (oryginał do wglądu), e) sprawozdanie finansowe albo jego część a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu lub jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, f) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Ważność polisy musi obejmować minimum okres związania ofertą. g) harmonogram rzeczowo-finansowy robót określający zakresy rzeczowe robót (wynikające z kosztorysu ofertowego), które będą stanowiły odrębne przedmioty odbioru z podaniem kwot za ich wykonanie oraz terminów składania faktur, h) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokumenty lub oświadczenia szczegółowo określone w §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. -w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane- (Dz.U. Nr 87, poz.605 i Dz. U. z 2008 r, Nr 188, poz. 1155 ). Uwaga 6 Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym, kodeksie cywilnym lub w gminnej ewidencji działalności gospodarczej i opatrzone datą potwierdzenia. Uwaga 7 Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów jest karalne. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania zostaje wykluczony z postępowania. Gdy fakt podania nieprawdziwych informacji wyjdzie na jaw po zawarciu umowy - umowa taka jest nieważna z mocy prawa. Uwaga 8 W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt. a), e) , f), g), złożonych przez każdego wspólnika lub konsorcjanta

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lowicz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach