Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego w rejonie siedziby EIT+ na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego w rejonie siedziby EIT+ na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego w rejonie siedziby EIT+ na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu w zakresie: a)rozbudowy ul.Prackiej od ul.Stabłowickiej na długości ok. 100m oraz b)budowy drogi wewnętrznej dla potrzeb Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. 2.Zakres zamówienia obejmuje osobno dla każdej ulicy: 2.1.Projekt budowlany: a)projekt zagospodarowania terenu, b)projekt architektoniczno-budowlany. 2.2.Projekt wykonawczy: a)część drogowa, b)odwodnienie, c)oświetlenie drogowe, d)przebudowa uzbrojenia kolizyjnego (w razie konieczności), e)projekt przebudowy linii średniego napięcia, f)inwentaryzacja zieleni z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją i uzyskaniem wstępnej opinii dotyczącej ich wycinki oraz propozycji nasadzeń rekompensujących ubytki, g)organizacja ruchu zastępczego, h)organizacja ruchu docelowego, 2.3. Inne opracowania i roboty przygotowawcze: a) założenia realizacji inwestycji wraz z harmonogramem robót, b) przedmiary robót, c) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, e) mapa do celów projektowych, f) pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych, g) badania geologiczne (w razie konieczności), h) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, i) oszacowanie wartości istniejących sieci przewidzianych do przebudowy ze względu na kolizje, j) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, k) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę drogi wewnętrznej dla potrzeb Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, l) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul.Prackiej, m) wykonanie badań i pomiarów niezbędnych do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem ww. raportu - w razie wymogu Wydziału Środowiska i Rolnictwa. 2.4. Pełnienie nadzoru autorskiego (minimum 3 wizyty na budowie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1200 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach