Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek

Gmina Chełmek ogłasza przetarg

 • Adres: 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8449040, 8449000 , fax. 033 8449019
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmek
  ul. Krakowska 11 11
  32-660 Chełmek, woj. małopolskie
  tel. 033 8449040, 8449000, fax. 033 8449019
  REGON: 00052776000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.1 Dokumentacje wymagające pozwolenia na budowę: Część 1: Chełmek, ul. Hermana wraz z ul. Bolesława Wstydliwego (300m, 3 punkty świetlne), Część 2: Chełmek, łącznik Pl. Kilińskiego z ul. Baty (100m, 2 punkty świetlne), Część 3: Chełmek, ulica bez nazwy od ul. Polnej (150m, 2 punkty świetlne), Część 4: Chełmek, przy ścieżce łączącej ul. Andersa z ul. Klonową (100m, 2 punkty świetlne), Część 5: Chełmek, ul. Sienkiewicza (200m, 2 punkty świetlne), Część 6: Chełmek, ul. Wrzosowa (300m, 4 punkty świetlne), Część 7: Gorzów, ul. Sportowa (300m, 3 punkty świetlne), Część 8: Gorzów, ul. Kolejowa (300m, 3 punkty świetlne), Część 9: Bobrek, ul. Leśna (500m, 4 punkty świetlne), Część 10: Bobrek, ul. Łąkowa (350m, 3 punkty świetlne), Część 11: Bobrek, ul. Polna (100m, 2 punkty świetlne), 1.1.2 Dokumentacje nie wymagające pozwolenia na budowę: Część 12: Chełmek, ul. Kraszewskiego (150m, 1 punkt świetlny), Część 13: Chełmek, boczna od ul. Słowackiego (droga między numerami 29 i 31) (200m, 2 punkty świetlne), Część 14: Gorzów, ul. Oświęcimska (obok nr 16) (150m, 1 punkt świetlny). Zamawiający udostępni Wykonawcy mapy dc projektowych po podpisaniu umowy. 2. Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje wykonanie w szczególności (dla każdego zadania osobno): 2.1. Dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z niezbędnymi mapami, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji na ww zadania, uzyskaniem wszelkich warunków technicznych, wykazem stron postępowania z podaniem adresów zamieszkania, uzyskaniem zgód właścicieli działek, decyzji i uzgodnień wymaganych do pozwolenia na budowę, - dla punktu 1.1.1. Dokumentacja powinna zawierać m.in: 1) Projekt budowlany opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462. 2) Projekt wykonawczy - powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz.U.2013.1129 2.2. Dokumentacje techniczna niezbędna do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - dla punktu 1.1.2. Dokumentacje należy wykonać w ilości po 3 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej z zapisem w PDF. Dokumentacja, w przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, winna zawierać oznaczenia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 2.3. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz.U.2013.1129 - w ilości 3 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej z zapisem PDF. Dokumentacja w przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, winna zawierać oznaczenia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). DLA KAŻDEGO ODCINKA PROJEKTOWANEGO PODWIESZENIA I BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO ODDZIELNIE NALEŻY: 2.4. Wykonać kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym oraz przepisami odrębnymi ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej. 2.5. Wykonać przedmiar robót zawierających zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej z zapisem w PDF. 2.6. Uzyskanie pozwolenia na budowę (dla punktu 1.1.1) oraz dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (dla puntu 1.1.2). 2.7 Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Wykonania przedmiotu umowy z należyta starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej sztuki technicznej. 2. Dokonania w imieniu Zamawiającego uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych; 3. Występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej we wszystkich sprawach realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający przygotuje Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo. Wykonawca nie ma prawa przedkładania do zatwierdzenia przez właściwe organy żadnych dokumentów, czy zmian do dokumentów, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego. 4. Powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje. 5. Sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o ile zachodzi taka konieczność. 6. Przygotowania inwentaryzacji zieleni kolidującej z trasą inwestycji o ile zachodzi taka konieczność. 7. Uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, zezwoleń i zgód właścicieli działek prywatnych oraz uzgodnić dokumentacje w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz w TAURON Dystrybucja S.A. 8. Innych prac niezbędnych do kompleksowego wykonania całości zadania, oraz zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów przez Zamawiającego. Koszt uzyskania wszelkich opinii, zezwoleń i uzgodnień, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 9. Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia następujące 2.8 Uprawnienia Zamawiającego: 1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych umowa. 2) Zamawiający może żądać w każdej chwili od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach, naradach z mieszkańcami m.in. w celu wyjaśnienia rozwiązań projektowych. 3) Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia w wykonaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 4) Zamawiający opiniuje wszystkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. 5) Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia. Wytyczne oświetlenie drogowe Wykonane w ramach przebudowy sieci oświetleniowe, rozdzielnice, słupy, oprawy i inne urządzenia będące integralną częścią instalacji oświetleniowych po odbiorze techniczno-eksploatacyjnym stanowić będą majątek Miasta Chełmek. W związku z powyższym wykonane projekty powinny spełniać następujące warunki: 1. Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy: a. sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych tj.: słupów oświetleniowych, słupów trakcyjno-oświetleniowych, wysięgników, opraw (moc i typ opraw), stacji zasilających wraz ze wszystkimi połączeniami, b. ustalić z Zamawiającym rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń zasilających, sterujących i pomiarowo - rozliczeniowych, c. przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową oświetlenia zawierającą: proponowaną lokalizację i dobór: urządzeń oświetleniowych (rodzaj opraw, źródeł światła i słupów oświetleniowych), d. przedstawić Zamawiającemu do akceptacji tabele doboru sytuacji oświetleniowych i klas oświetlenia w oparciu PN-EN 13201:2007, e. na podstawie wydanego pełnomocnictwa wystąpić, w imieniu Zamawiającego, do dostawcy energii w celu uzyskania warunków przyłączeniowych, 2. Ogólne wymagania oświetleniowe 1). Projektowane oświetlenie należy wyposażyć w system zegarowy sterujący czasem załączania i wyłączania, jeśli linia zasilająca nie posiada aktualnie takiego sterowania, 2). Zastosowane źródła światła powinny zapewniać minimalizację kosztów eksploatacji w kilkuletnim okresie czasu, 3). Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, 3. Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym i źródłom światła 1). Komora optyczna oprawy o szczelności IP66. Należy stosować oprawy oświetleniowe, których charakterystyki świetlne zapewniają maksymalizację odstępów między słupami (przy zachowaniu odpowiedniej równomierności oświetlenia). 2). Klasa ochronności opraw I lub II, 3). Odporność mechaniczna opraw oświetleniowych na uderzenia nie mniej niż IK08, 4). Łatwy dostęp zarówno do źródła światła, jak też do komory osprzętu, umożliwiający szybką wymianę elementów uszkodzonych; moduł elektryczny powinien być w całości wyjmowany, wymiana źródeł światła i podzespołów bez użycia narzędzi, 5). Obudowy opraw oświetlenia drogowego muszą być wykonane z aluminium z kloszem ze szkła lub szybą hartowaną, 6). Źródła światła powinny charakteryzować się wysoką skutecznością świetlną, 4. Wymagania stawiane słupom oświetleniowym 1). Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane ze stali lub aluminium z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez konieczności stosowania w tym okresie zabiegów konserwacyjnych w postaci malowania i osadzone bezpośrednio w ziemi (bez fundamentów). 2). Słupy oświetleniowe powinny być oznakowane trwałymi tabliczkami znamionowymi z nazwą producenta, datą realizacji inwestycji oraz oznaczeniem UM Chełmek 3). Drzwiczki słupowe winny być oznakowane znakiem energetycznym ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiązującą normą): 4). Lokalizację słupów oświetleniowych należy zaprojektować w sposób nie powodujący kolizji i uciążliwości dla użytkowników dróg. 5). Należy uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę słupów. 6. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 1). Dane techniczne wszystkich zastosowanych urządzeń oświetleniowych, w szczególności: - rodzaje słupów, wysięgników i opraw, - wysokość zawieszenia opraw, - kąty mocowania opraw, - parametry oświetleniowe zastosowanych opraw. 2). wszystkie niezbędne uzgodnienia umożliwiające jego realizację, 3). zestawienie punktów świetlnych istniejących przed i po realizacji inwestycji, 4). przedmiary robót i kosztorysy uwzględniające następujące prace pomiarowe: - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - poboru mocy, równomierności obciążenia faz i współczynnika mocy, - parametrów oświetlenia wg wymagań PN-EN 13201-4:2007 Ukończony projekt przed wydaniem Zamawiającemu należy ostatecznie uzgodnić u dostawcy energii elektrycznej. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja techniczna będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U.2015.2164 j.t. W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1- 3 Ustawy Pzp , należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. Projektant działając w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - złoży wniosek zamierzenia inwestycyjnego do właściwego organu i uzyska wymagane prawem zgody i decyzje. Za wykonanie zamówienia uważać się będzie uzyskanie decyzji administracyjnej właściwego organu wydającego zgody i decyzje na jego realizację. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć osobiste bądź przez przedstawiciela sprawozdanie w trakcie realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego z przebiegu prowadzonych prac. (termin spotkania będzie ustalony przez Zamawiającego). W razie uchylania się Wykonawcy od obowiązku sprawozdania będzie naliczona kara umowna w wysokości 0,5 % wartości zamówienia netto. W razie uchylania się Wykonawcy od obowiązku sprawozdania co najmniej w dwóch terminach Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca z winy Wykonawcy. W ramach zamówienia Wykonawca przy przekazaniu dokumentacji dokona streszczenia zawartości opracowania oraz omówienia wydanych warunków technicznych i wynikających z nich zobowiązań Zamawiającego. Streszczenie ma mieć formę ustną i pisemną. Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji każdej z 14 inwestycji (robót budowlanych). Za nadzór autorski Zamawiający rozumie: nadzór autorski Wykonawca będzie pełnił w swojej siedzibie. Za nadzór autorski uważa się udzielenie odpowiedzi na pisemne zapytania postawione przez Zamawiającego, bez konieczności pobytu Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi e-milem lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia, Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski również w formie pobytów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Uważa się tu udzielanie wyjaśnień, wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, opracowywanie zamiennych rysunków technicznych i rozwiązywanie problemów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego na każdorazowe pisemne wezwanie (e-mailem lub faksem) Zamawiającego, z tym, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przybycia na budowę lub do swojej siedziby na piśmie (e-mailem lub faksem), z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze, a w sytuacjach awaryjnych nagłych - niezwłocznie. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje minimum 3 pobyty w trakcie trwania realizacji każdej z 14 inwestycji - na budowie lub w siedzibie Zamawiającego - przez (w zależności od potrzeb) Wykonawcę lub jego przedstawiciela, Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową, opracowaną przez Wykonawcę, Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: pobyt w ramach nadzoru autorskiego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chelmek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach