Przetargi.pl
Świadczenie usług zakwaterowania

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zakwaterowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania w dniach od 26 lipca do 31 lipca 2016 r. wg podziału wskazanego w rozdziale IV warunków zamówienia. 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował zakwaterowanie dla minimalnie 50 osób w danym obiekcie. 3. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia parkingu (na terenie obiektu lub w bezpośrednim sąsiedztwie) które pomieści co najmniej 4 samochody typu furgon. 4. Obiekt lub obiekty, w którym będą świadczone przedmiotowe usługi muszą być zlokalizowane w odległości pozwalającej na pokonanie trasy pod adres: Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 w czasie nie dłuższym niż 90 min. Do weryfikacji czasu dojazdu posłuży aplikacja Mapy Google dostępna pod adresem https://maps.google.pl/ W zakładce Trasa samochodowa należy wskazać: punkt początkowy - adres obiektu, w którym świadczone będą przedmiotowe usługi punkt docelowy - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków W zakładce Opcje należy wskazać: termin odjazdu: 7.06.2016r., godzina 6:00 Zamawiający nie dopuszcza ręcznego ustawiania punktów łączących wskazany przez Wykonawcę obiekt i adres podany przez Zamawiającego. Pod uwagę brany będzie najkrótszy czas wskazany przez stronę. 5. Zamawiający wymaga aby zakwaterowanie osób było możliwe od godz. 09:00 danego dnia, a wymeldowanie osób nastąpi najpóźniej do godziny 19:00 wskazanego dnia. 6. Zamawiający pokryje koszty związane z zakwaterowaniem wg liczby wykorzystanych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 6. 7. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej liczby miejsc zarezerwowanych przez Wykonawcę, Zamawiający gwarantuje wynagrodzenie odpowiadające 70 % wartości maksymalnej wartości zakwaterowania. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 Zamierzenie A obejmuje zakwaterowanie 100 osób w dniach 26.07 do: 31.07. Zamierzenie B obejmuje zakwaterowanie 750 osób w dniach 28.07 do: 31.07. Zamierzenie C obejmuje zakwaterowanie 1100 osób w dniach 28.07 do: 31.07. Zamierzenie D obejmuje zakwaterowanie 300 osób w dniach 28.07 do: 31.07. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji w następujących ilościach: Zamierzenie E obejmuje zakwaterowanie 400 osób w dniach 26.07 do: 31.07. Zamierzenie F obejmuje zakwaterowanie 1900 osób w dniach 28.07 do: 31.07. Wybór opcji będzie następował po zapewnieniu realizacji zamówienia podstawowego, wskazanego w ust. 2. Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności będzie dokonywał wyboru ofert dla zamówienia podstawowego (zamierzenie A, B, C, D) a dla zamówienia w prawie opcji dokona wyboru w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb. 4. Wykonawcy zobligowani są do zaoferowania zakwaterowania dla co najmniej 50 osób w dniach od: 26 lipca, do 31 lipca 2016 r. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniej dni niż określona w ust. 3, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału XII ust. 9 WZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość miejsc
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://malopolska.swkz.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach