Przetargi.pl
Cyfryzacja sali studyjnej kina SOKÓŁ w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4482610 , fax. 18 4482611
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  ul. Długosza 3 3
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4482610, fax. 18 4482611
  REGON: 00028149900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cyfryzacja sali studyjnej kina SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zawodowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowych akcesoriów kinotechnicznych służących cyfryzacji wraz z instalacją sprzętu, zestrojeniem i przeszkoleniem obsługi urządzeń. Dokładną specyfikę przedmiotu zamówienia przedstawia SIWZ (strona 3-4). Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w ofercie, szczegółowych danych, specyfikacji i parametrów oferowanego sprzętu. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Długosza 3. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali studyjnej. W zakresie wykonania pozycji 9 i 10 Zamawiający przedstawia wizualizację sali, stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu i przed złożeniem oferty dokonuje koniecznej wizji lokalnej na obiekcie i składa oświadczenia do oferty, że zapoznano się z warunkami dostawy sprzętu i montażu sprzętu, wykonania instalacji kinowej i elektrycznej, wykonania niezbędnych prac budowlanych towarzyszących. Wizja lokalna może odbywać się po uprzednim uzgodnieniu terminu jej dokonania z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcksokol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach