Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców sezonowych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 2676060 w. 244 , fax. (018) 267 60 69
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
  ul. prof. Jana Rudnika 3b 3b
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. (018) 2676060 w. 244, fax. (018) 267 60 69
  REGON: 00028849000020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igrabka.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców sezonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa warzyw i owoców sezonowych do Magazynu Żywnościowego wg podziału na 7 pakietów: Pakiet nr 1 - Ziemniaki, Pakiet nr 2 - Jabłka, Pakiet nr 3 - Warzywa, Pakiet nr 4 - Warzywa sezonowe, Pakiet nr 5 - Owoce sezonowe, Pakiet nr 6 - Owoce sezonowe, Pakiet nr 7 - Cytrusy i inne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.igrabka.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach