Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej nr 003539T Sielec Biskupi przez wieś od km 1 + 050 do km 1 + 550

Gmina Skalbmierz ogłasza przetarg

 • Adres: 28-530 Skalbmierz, ul. Kościuszki 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3529085 , fax. 041 3529085 w. 232
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skalbmierz
  ul. Kościuszki 1 1
  28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3529085, fax. 041 3529085 w. 232
  REGON: 29100986300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skalbmierz.eobip.pl www.skalbmierz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej nr 003539T Sielec Biskupi przez wieś od km 1 + 050 do km 1 + 550
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 3. Opis przedmiotu zamówienia: CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. Szczegółowy zakres zawierają przedmiary, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenia i materiały wskazane w dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Zadanie należy wykonać w oparciu o: - Przedmiary robót, - Polskie Normy, - Przepisy Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, - Zasady wiedzy technicznej. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, - Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, - Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, - Oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, - Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.skalbmierz.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach