Przetargi.pl
Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kije

Gmina Kije ogłasza przetarg

 • Adres: 28-404 Kije, Kije 16
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3568009 , fax. 041 3568009
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kije
  Kije 16 16
  28-404 Kije, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3568009, fax. 041 3568009
  REGON: 29101008500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kije.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kije
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont polegający na wymianie istniejących opraw oświetlenia drogowego. Roboty budowlane polegające na montażu latarni hybrydowego oświetlenia oraz wymianie istniejących opraw oświetlenia drogowego, jako urządzeń funkcjonalnie związanych oraz zlokalizowanych w granicach istniejącego wydzielonego pasa drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej w gminie Kije. Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zakres robót obejmuje: Modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego: -Demontaż istniejącej oprawy, -Demontaż wysięgnika, -Montaż nowego wysięgnika, -Montaż nowej oprawy LED, -Podłączenie przewodów zewnętrznych z zainstalowaniem końcówek, -Montaż zegara astronomicznego w tablicy oświetleniowej; Montaż opraw hybrydowych: -Wyznaczenie lokalizacji latarni, -Wykop pod fundament, -Posadowienie fundamentu, -Zasypanie i utwardzenie podłoża, -Osadzenie i przykręcenie słupa, -Rozwinięcie, odmierzenie i sprawdzenie przewodów, -Układania przewodów, -Montaż skrzynki sterowniczej wraz z akumulatorami, -Oznaczenie przewodów i obwodów oraz aparatów, -Montaż wysięgników dla oprawy i turbiny wiatrowej, -Montaż oprawy i turbiny wiatrowej, -Podłączenie przewodów, -Izolowanie przyłączy urządzeń (rury termokurczliwe), -Zamykanie puszek, rozgałęźników. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji. a) dokumentacji projektowej b) przedmiar robót, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) opis techniczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kije.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach