Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Gmina i Miasto Stawiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7528079 , fax. 062 7528097
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Stawiszyn
  ul. Szosa Pleszewska 3 3
  62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7528079, fax. 062 7528097
  REGON: 00052944000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ (zwany dalej SOPZ). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium.2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. 3.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: *pieniądzu (PLN) - przelewem na rachunek bankowy:Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 z dopiskiem _Wadium - nr sprawy: PFiZP.271.2.2014 -odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn_ - wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;*poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;*gwarancjach bankowych;*gwarancjach ubezpieczeniowych; *poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem _Oryginał wadium przetargowego_, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę _za zgodność z oryginałem_ należy dołączyć jako dokument do oferty. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;*nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;* zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach