Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów biologicznych zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Min.Środowiska z dnia 27.09. 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206 późn.zm) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Krakowa, wymienionych w Zał. A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum), ich utylizacja (spalanie), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.) i dzierżawa pojemników na odpady.

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4324450 , fax. 012 4324451
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4324450, fax. 012 4324451
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów biologicznych zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Min.Środowiska z dnia 27.09. 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206 późn.zm) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Krakowa, wymienionych w Zał. A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum), ich utylizacja (spalanie), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.) i dzierżawa pojemników na odpady.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór i transport odpadów biologicznych zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Min.Środowiska z dnia 27.09. 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206 późn.zm) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Krakowa, wymienionych w Zał. A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum), ich utylizacja (spalanie), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.) i dzierżawa pojemników na odpady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium: a)w części 1 w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych (PLN)). b)w części 2 w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych (PLN)). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach