Przetargi.pl
Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego w roku 2013, z podziałem na zadania: - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Rząsce - zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach - zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach - zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu - zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie - zadanie nr 5

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego w roku 2013, z podziałem na zadania: - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Rząsce - zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach - zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach - zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu - zadanie nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie - zadanie nr 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty polegają na wykonaniu oznakowania poziomego dla odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego, z podziałem na pięć zadań, zgodnie z załączonym wykazem. Podana ilość metrów kwadratowych jest maksymalną wartością szacunkową zamówienia. Zamawiający gwarantuje realizację umowy w zakresie min. 70 % wartości umownej brutto robót zasadniczych, oraz w zakresie min. 30 % wartości umownej brutto robót cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w ilości m2 wykonania poszczególnych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach