Przetargi.pl
Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2618810 , fax. 012 2618822
 • Data zamieszczenia: 2014-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  ul. Rzeźnicza 11 11
  31-540 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2618810, fax. 012 2618822
  REGON: 00029728200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  odbiór odpadów medycznych - szacunkowo 138 400 kg w ciągu 24 miesięcy oraz przeterminowanych leków -nie więcej niż 100 kg w ciągu 24 miesięcy Opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowe ilości , terminy, wadia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wnosi się dla niektórych części

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach