Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa techniczna sceny dla celów zadań własnych i imprez obcych

"Opera Krakowska" w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-512 Kraków, ul. Lubicz 48
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 29 66 101, 12 29 66 202 , fax. 12 29 66 103
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Opera Krakowska" w Krakowie
  ul. Lubicz 48 48
  31-512 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 29 66 101, 12 29 66 202, fax. 12 29 66 103
  REGON: 00027880185935
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Artystyczna Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa techniczna sceny dla celów zadań własnych i imprez obcych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa obsługa techniczna sceny dla celów zadań własnych i imprez obcych (CPV 98390000-3), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ / umowy, warunkami SIWZ oraz zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ilość roboczogodzin określona w załączniku nr 1 do SIWZ / umowy oznacza przewidywane zapotrzebowanie, którego realizacja jest zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego i nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia obsługi takiej ilości roboczogodzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opera.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach