Przetargi.pl
Odbiór i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków Zamawiającego

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, ul. Farna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 667 22 85 , fax. 48 667 22 85
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
  ul. Farna 4
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 48 667 22 85, fax. 48 667 22 85
  REGON: 14248635000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwarka.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na regularnym odbiorze oraz transporcie nieczystości ciekłych (ścieków przemysłowych), przystosowanymi pojazdami asenizacyjnymi o minimalnej pojemności 20 m³ z Zakładu Produkcyjnego ZPR „Miropasz” M Wiczyński S-ka Jawna w Mirowicach ul. Leśna 4 (województwo mazowieckie) do punktu zlewnego ścieków zlokalizowanego w oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. przy ul. Turystycznej 74 w Warce (województwo mazowieckie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach