Przetargi.pl
Obsługa systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków wraz z wymianą urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 13-19, ul. Kasztelańskiej 21, ul. Bytomskiej 1 i ul. Bytomskiej 3-5.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3253338 , fax. 071 3252296
 • Data zamieszczenia: 2013-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Przybyszewskiego 102/104
  51-148 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3253338, fax. 071 3252296
  REGON: 93193462100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-wroclaw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków wraz z wymianą urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 13-19, ul. Kasztelańskiej 21, ul. Bytomskiej 1 i ul. Bytomskiej 3-5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków wraz z wymianą urządzeń pomiarowych, która obejmuje: demontaż ciepłomierzy mieszkaniowych, montaż podzielników ciepła, legalizację ciepłomierzy głównych i wodomierzy mierzących ilość wody dostarczonej do podgrzewaczy wody w kotłowniach, wymianę wodomierzy mieszkaniowych wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych usytuowanych we Wrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 13-19, ul. Kasztelańskiej 21, ul. Bytomskiej 1 i ul. Bytomskiej 3-5. 1.Obsługa systemu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków obejmuje: 1)rozliczanie kosztów energii cieplnej w cyklu rocznym, 2)rozliczanie kosztów dotyczących dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków w cyklu półrocznym . Obsługę systemu pomiarowo-rozliczeniowego Wykonawca będzie prowadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem rozliczania mediów obowiązującym u Zamawiającego. 2.Usługa wymiany urządzeń pomiarowych obejmuje: 1)wymianę wodomierzy wody zimnej, na nowe z możliwością montażu nakładki radiowej - w ilości 217 szt. 2)wymianę wodomierzy wody ciepłej na nowe z możliwością montażu nakładki radiowej - w ilości 216 szt. 3)demontaż urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy mieszkaniowych rejestrujących ilość energii cieplnej dostarczanej na cele ogrzewania lokali mieszkalnych oraz wstawienie w ich miejsce odcinków przewodów (sztucerów) - w ilości 214 szt. 4)dostarczenie i montaż podzielników ciepła z odczytem radiowym na grzejnikach usytuowanych w lokalach mieszkalnych, z wyjątkiem grzejników usytuowanych w łazienkach oraz na grzejnikach usytuowanych w pomieszczeniach gospodarczych - w ilości 734 szt. 5)legalizację ciepłomierzy z przepływomierzem śrubowym DN65 - w ilości 1 szt. 6)legalizację ciepłomierzy z przepływomierzem śrubowym DN50 - w ilości 1 szt. 7)legalizację ciepłomierzy z przepływomierzem skrzydełkowym jednostrumieniowym DN40 - w ilości 1 szt. 8)legalizację ciepłomierzy z przepływomierzem skrzydełkowym wielostrumieniowym DN32 - w ilości 1 szt. 9)legalizację wodomierzy skrzydełkowych wielostrumieniowych DN40 - w ilości 1 szt. 10)legalizację wodomierzy skrzydełkowych wielostrumieniowych DN32 - w ilości 1 szt. 3.Przyrządy pomiarowe wymienione w pkt 2 ppkt 1 i 2 muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach /tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 243, poz.2441 z późniejszymi zmianami/ i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz.U. z 2008r. nr 5 poz.29, ze zmianami/. 4.Przyrządy budowlane wymienione w pkt 2 ppkt 4 muszą spełniać wymogi określone w normie EN 834. 5.Wykaz adresowy budynków mieszkalnych wyszczególnionych w ust.1 podaniem ilości lokali, wodomierzy zimnej oraz ciepłej wody do wymiany w każdym budynku, ilości ciepłomierzy mieszkaniowych do demontażu, podzielników ciepła do montażu w każdym budynku oraz określeniem ilości ciepłomierzy głównych i wodomierzy do legalizacji w kotłowniach stanowi załącznik nr 1 do siwz. 6.Szczegółowy opis zamawianych wodomierzy zimnej i ciepłej wody, podzielników ciepła, zakres ich montażu oraz zakres czynności legalizacji urządzeń ciepłomierzy i wodomierzy w kotłowniach stanowi załącznik nr 2 do siwz. 7.Szczegółowy opis obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego stanowi załącznik nr 3 do siwz.. 8.Regulamin rozliczania mediów obowiązujący u Zamawiającego stanowi załącznik nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000, 00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs-wroclaw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach