Przetargi.pl
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim

Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. J. Słowackiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3140107 , fax. 071 3140110
 • Data zamieszczenia: 2013-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy
  ul. J. Słowackiego 10 10
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3140107, fax. 071 3140110
  REGON: 93193469600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim , w województwie dolnośląskim. Na obszarze opracowania przewiduje się konieczność założenia i modernizacji łącznie ok. 610 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. 2. Przewiduje się następujący zakres prac: 2.1. Realizację projektu technicznego, w tym: - odtworzenie pierwotnego położenia punktów i powtórna ich stabilizacja w przypadku zniszczonych lub przemieszczonych znaków naziemnych wykonać na podstawie zachowanych znaków podziemnych, miar od poboczników, domiarów z punktów ekscentrycznych lub miar od sąsiednich punktów, - stabilizacja nowych i wznowionych punktów, - pomiar metodą statyczną GPS, - obliczenie współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, - sporządzenie opisów topograficznych, - zawiadomienie o umieszczeniu znaków; 2.2. Wykonanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. 2.3. Szczegółowy opis zakresu opracowania przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne- załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 6.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 500 PLN, słownie: dwa tysiące pięćset złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 z adnotacją wadium - Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 z adnotacją wadium - Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko-wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-olesnicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach