Przetargi.pl
Montaż podzielników ciepła i prowadzenie obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej 1-14, ul. Daktylowej 1- 5 i ul. Wojanowskiej 2- 84

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3253338 , fax. 071 3252296
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Przybyszewskiego 102/104
  51-148 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3253338, fax. 071 3252296
  REGON: 93193462100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-wroclaw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż podzielników ciepła i prowadzenie obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej 1-14, ul. Daktylowej 1- 5 i ul. Wojanowskiej 2- 84
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest montaż podzielników ciepła i prowadzenie obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu usytuowanych przy ul. Rodzynkowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, ul. Daktylowej 1, 3, 5, ul. Wojanowskiej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, które aktualnie realizowane są w pięciu etapach, z różnymi terminami ich zakończenia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ Dostarczenie i montaż podzielników ciepła z odczytem radiowym na grzejnikach usytuowanych w lokalach mieszkalnych z wyjątkiem grzejników usytuowanych w łazienkach - w ilości 3376 szt. 2/ Prowadzenie obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej oraz kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków tj. rozliczanie kosztów energii cieplnej w cyklu rocznym i rozliczanie kosztów dotyczących dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków w cyklu półrocznym w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, ul. Daktylowej 1, 3,5, ul. Wojanowskiej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84. 3. Obsługę systemu pomiarowo-rozliczeniowego Wykonawca będzie prowadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o zasady rozliczania mediów obowiązujące u Zamawiającego. 4. W okresie prowadzenia obsługi systemu pomiarowo-rozliczeniowego Wykonawca dokona legalizacji urządzeń ciepłomierzy, w które wyposażone są budynki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Podzielniki ciepła muszą spełniać wymogi określone w normie EN 834. 6. Wykaz adresowy budynków mieszkalnych wyszczególnionych w pkt.2 z podaniem ilości lokali i wodomierzy zimnej oraz ciepłej wody w każdym budynku, ilości podzielników ciepła do montażu w każdym budynku oraz określeniem ilości ciepłomierzy w każdym budynku, które będą podlegały legalizacji w okresie prowadzenia obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Szczegółowy opis zamawianych podzielników ciepła, zakres ich montażu oraz zakres czynności legalizacji urządzeń ciepłomierzy w okresie prowadzenia obsługi systemu pomiarowo -rozliczeniowego stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Szczegółowy opis obsługi systemu pomiarowo - rozliczeniowego stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs-wroclaw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach