Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, al. Tysiąclecia 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7380317 (sekretariat) , fax. 75 7380301
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
  al. Tysiąclecia 30 30
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7380317 (sekretariat), fax. 75 7380301
  REGON: 00029419000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów RTG, artykułów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku do Apteki Zamawiającego, z podziałem na 4 części: Pakiet 1 Materiały RTG, Pakiet 2 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, Pakiet 3 Materiały medyczne, Pakiet 4 Sprzęt jednorazowego użytku do pomiaru cukru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - formularze cenowe, udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.pl. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać: - wymagane przepisami pozwolenia dopuszczenia do obrotu i do używania w zależności od klasyfikacji danego produktu, - wysoką jakość i spełniać funkcje, do jakiej zostały przeznaczone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach