Przetargi.pl
Zbudowanie bazy dokumentów zgromadzonych w ZGKiKM

Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-163 Wrocław, al. Kromera 44
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3272100, 071 3272119 , fax. 71 3272350
 • Data zamieszczenia: 2015-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
  al. Kromera 44 44
  51-163 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3272100, 071 3272119, fax. 71 3272350
  REGON: 93086261200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkikm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zbudowanie bazy dokumentów zgromadzonych w ZGKiKM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie bazy dokumentów zgromadzonych w ZGKiKM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa niezależne zadania. Zadanie nr 1 Przekształcenie do postaci elektronicznej (skanowanie) zbioru dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ewidencji gruntów i budynków zgromadzonych w ZGKiKM oraz opisanie dokumentów zawierających się w ww. zbiorze metadanymi. Prognozowana ilość dokumentów - 270 000 stron formatu A4 Przed przystąpieniem do skanowania dokumentów należy ponumerować około 80 000 kart dokumentów. Zadanie nr 2 Zbudowanie bazy ewidencji materiałów zasobu na podstawie zeskanowanych przez Zamawiającego dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji mapy zasadniczej Prognozowana ilość dokumentów - 90 100 plików 2. Podane powyżej ilości są szacunkowe, służą do obliczenia cen jednostkowych i obliczenia ceny ofertowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwoty wadium wynoszą: - dla części nr I: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), - dla części nr II: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby kwota wadium wnoszona w formie pieniężnej była na wskazanym poniżej koncie Zamawiającego do terminu składania ofert czyli 08.06.2015 r. do godz. 12.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 257 ze zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A., nr konta 35 1020 5226 0000 6102 0416 5064 z dopiskiem: Wadium - przetarg nieograniczony na: Zbudowanie bazy dokumentów zgromadzonych w ZGKiKM. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta uznana została jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach