Przetargi.pl
Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-056 Opole, Plac Teatralny
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545942, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego
  Plac Teatralny 12
  45-056 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545942, , fax. -
  REGON: 27971700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatropole.pl; http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne. Głównym przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) przebudowy głównej fasady Teatru z przyległym otoczeniem oraz przebudowy pomieszczenia na Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze; b) przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru; c) przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku Teatru. Przedmiotowa przebudowa i modernizacja są konieczne m.in. do wykonania w związku z wykonaniem w ramach projektu modernizacji systemu elektroakustycznego i oświetleniowego scen teatralnych; d) modernizacji systemu elektroakustycznego scen teatralnych oraz systemu oświetleniowego Małej Sceny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) zgodnie z Rozdziałem 11 IDW - I część SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium. Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do IDW). Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Wypełnione Przedmiary Robót (Część III/6 SIWZ). Oświadczenie – grupy kapitałowe (Załącznik nr 4 do IDW). Przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 5 dni przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zgodną z pkt. 10.4 niniejszej IDW; 2) kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób (na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do IDW) wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i opłaceniu obowiązkowej składki OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem; 3) kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w Części II SIWZ (wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego), wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek; 4) HRF Wykonawcy, zgodny z umową w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach