Przetargi.pl
Dostawa wkładów barwiących

Sąd Rejonowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-368 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 5415406, 5415419 , fax. 775 415 575
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Opolu
  ul. Ozimska 60 A
  45-368 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 5415406, 5415419, fax. 775 415 575
  REGON: 00032378900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wkładów barwiących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wkładów barwiących, drukujących do urządzeń laserowych, atramentowych i igłowych (zwanych dalej „wkłady barwiące”), których opis (nazwa urządzenia w którym, wkład barwiący będzie wykorzystywany, symbol wkładu oznaczany przez producenta tego urządzenia i minimalną wydajność wkładu barwiącego) oraz ilości zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zawarte są w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wraz z ofertą: a) formularz ofertowy i cenowy (Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ), b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli nie wynika ono z z zapisu we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) (Załącznik nr 7 do SIWZ), d) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, (Załącznik nr 2 do SIWZ) 2) Po otwarciu ofert: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach