Przetargi.pl
Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach ul. Chrobrego 6a

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach ul. Chrobrego 6a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach ul. Chrobrego 6a, obejmujący m.in.: 1) wykonanie systemu kontroli dostępu, instalacji SSWN, monitoringu wizyjnego, instalacji przyzywowej oraz systemu rejestracji czasu pracy. 2) wymianę stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi. 3) remont pomieszczeń oficera dyżurnego. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej obiektu objętego robotami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 zł. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP. 3. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 SIWZ; 3) zobowiązanie wymagane w pkt. V.5.1 SIWZ, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub w sytuacji o której mowa w pkt. X.6 SIWZ; 5) jeżeli Wykonawca zamierza zastosować wyroby równoważne, dołącza do oferty dokumenty umożliwiające Zamawiającemu ocenę ich równoważności w zakresie opisanym w punkcie III 8 SIWZ; Wskazane jest aby Wykonawca dołączył do oferty wycenione przedmiary robót lub wycenione wykazy czynności - (uproszczony kosztorys ofertowy) oraz wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, które będą miały charakter dokumentów pomocniczych w stosunku do zaproponowanej w ofercie ceny ryczałtowej i będą służyły wyłącznie do bieżących rozliczeń wynagrodzenia ryczałtowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach