Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn: „zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w ramach projektu: Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”

Powiat Iławski ogłasza przetarg

 • Adres: 14200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 649 07 42 , fax. 089 649 66 00
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Iławski
  ul. Gen. Władysława Andersa
  14200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 649 07 42, fax. 089 649 66 00
  REGON: 51074246800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn: „zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w ramach projektu: Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w ramach projektu: Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w okresie realizacji zadania tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót w tym udziału w postępowaniach obejmujących reklamację robót oraz uczestniczenie w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych robót. Okres realizacji robót przez Wykonawcę robót: do 14 kwietnia 2017 r. (termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu w przypadku, gdy Wykonawca wybrany w postępowaniu na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kWp na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w ramach projektu „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” zaoferuje krótszy termin wykonania zamówienia). Okres gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kWp na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie w ramach projektu „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”, licząc od dnia odbioru końcowego wyniesie 5 lat. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) w szczególności art. 24 - 26. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki oraz postanowieniami umowy. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - poprzez wypełnienie pkt 9 formularza ofertowego. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach