Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy, tonerów, bębnów do urządzeń drukujących i kopiujących.

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5219840 , fax. 89 5219849
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
  ul. Emilii Plater 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5219840, fax. 89 5219849
  REGON: 510750309
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warmia.mazury.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy, tonerów, bębnów do urządzeń drukujących i kopiujących.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, niewadliwych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, faksów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach