Przetargi.pl
Organizacja wycieczki turystyczno- rekracyjnej na Białoruś

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 10-449 Olsztyn, al. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 340 414 , fax. 895 340 538
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  al. M. J. Piłsudskiego 61A
  10-449 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 340 414, fax. 895 340 538
  REGON: 444786700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wycieczki turystyczno- rekracyjnej na Białoruś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-rekreacyjnej na Białoruś dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. 2.Wymagany minimalny zakres zamówienia tj. program i wymagania Zamawiającego dotyczącej wycieczki, zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia. 3.Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszego zamówienia, do: -zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. -sporządzenia szczegółowego program wycieczki uwzględniającego wymagania programowe ustalone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierającego opis bazy noclegowej – warunki zakwaterowania -rezerwacji biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, -zapewnienia transportu autokarami uczestnikom wycieczki oraz niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego o parametrach określonych Opisie przedmiotu zamówienia. 4.Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55240000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną