Przetargi.pl
Usługa transportu medycznego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu medycznego. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usług transportu w następujących standardach: 1) Zadanie nr 1 - Standard Specjalistyczny 2) Zadanie nr 2 - Standard: - Podstawowym - Transport krwi i materiałów biologicznych - Transport sanitarny 2. Wykonawca będzie realizować na rzecz Zamawiającego usługi transportu medycznego planowe i nagłe. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów , osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach