Przetargi.pl
Artykuły biurowe - powtórzenie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 10561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 386 937 , fax. 895 386 228
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  ul. Żołnierska 18
  10561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 386 937, fax. 895 386 228
  REGON: 29397600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Artykuły biurowe - powtórzenie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych zgodnie z formularzem cenowym zał. do SIWZ. Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przeprowadza przedmiotowe postępowanie wspólnie, w imieniu i na rzecz poniższych placówek: 1.Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Reszlu, 2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Zakres zamówienia dla wymienionych placówek został zawarty w formularzu cenowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach