Przetargi.pl
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania /w formule zaprojektuj i wybuduj/: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 232 807 , fax. 0-87 4232422
 • Data zamieszczenia: 2021-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
  ul. Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 232 807, fax. 0-87 4232422
  REGON: 79067601000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania /w formule zaprojektuj i wybuduj/: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania /w formule zaprojektuj i wybuduj/: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). W ramach tych czynności Nadzór Inwestorski zobowiązany jest w szczególności do: - reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - wspomagania Przedstawiciela Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdy należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane. - organizowanie i przewodniczenie spotkaniom organizowanym na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania. - kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy (BHP). - kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. - uczestniczenia w wykonywaniu przez Wykonawcę pomiarów, badań oraz pobieraniu próbek na placu budowy. - zlecania badań i pomiarów kontrolnych do laboratorium Zamawiającego. - sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych, odbiorów etapów robót pod kątem dopuszczenia do ruchu i odbioru końcowego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym, - potwierdzania ilości wykonanych robót (m.in. sprawdzenie obmiarów geodezyjnych przez Specjalistę ds. geodezyjnych oraz wykonanie własnych geodezyjnych pomiarów kontrolnych w ilości pozwalającej na weryfikację poprawności obmiaru – min. 15% pomiarów wykonanych przez Wykonawcę), - sprawdzania rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzenia należnych mu kwot, - sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów, - sporządzania ocen zgłoszonych Zamawiającemu roszczeń Wykonawcy i Podwykonawców Robót objętych usługą nadzoru, - rozliczenia końcowego zadania, - inwentaryzacji wykonanych robót i rozliczenia kontraktu w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, - pozostałych czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach