Przetargi.pl
Zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie w roku 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 14-300 Morąg, Szymanowo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 574 569 , fax. 897 574 569
 • Data zamieszczenia: 2021-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Szymanowo 2
  14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 574 569, fax. 897 574 569
  REGON: 23977000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szymanowo.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny (wg potrzeb Zamawiającego) zakup w roku 2021 oleju napędowego w łącznej ilości ok.60 000 l, odbywający się poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie (dalej SOSW w Szymanowie) na stacji paliw Wykonawcy. 2) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu (w tym w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy) na stacji paliw oddalonej od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km. 3) Tankowanie pojazdów Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1, odbywać się będzie bezgotówkowo i rozliczane będzie nie częściej niż raz w tygodniu, na podstawie asygnat wystawianych przez obsługę stacji paliw. 4) Olej napędowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania jakościowe określone obowiązującymi na dzień tankowania normami, normatywami oraz przepisami, w szczególności: a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660); b) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach