Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni- budowa instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” przy ul. Kolejowej 6 w Mikołajkach na działce 219/12

Centrum Kultury Kłobuk ogłasza przetarg

 • Adres: 11-730 Mikołajki, Ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (087) 421 98 71 , fax. (087) 421 64 51
 • Data zamieszczenia: 2021-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury Kłobuk
  Ul. Kolejowa 6
  11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (087) 421 98 71, fax. (087) 421 64 51
  REGON: 79067629200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckklobuk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni- budowa instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” przy ul. Kolejowej 6 w Mikołajkach na działce 219/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu ziemnego od istniejącej szafki gazowej należącej do PSG do projektowanej kotłowni gazowej- budowę instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” przy ul. Kolejowej 6 w Mikołajkach na działce nr ewid. 219/12 obręb Mikołajki, gmina Mikołajki, w tym m.in.: -demontaż i utylizacja starej instalacji technologicznej kotłowni olejowej, -budowa i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni gazowej, w tym budowa doziemnej instalacji gazowej, budowa wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotła gazowego, wentylacja i odprowadzanie spalin, -roboty budowlane w kotłowni, -instalacja aktywnego systemu bezpieczeństwa, -roboty montażowe instalacji elektrycznej, -prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót a konieczne do uwzględnienia:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach