Przetargi.pl
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej.

Gmina Górowo Iławeckie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 761 13 22 , fax. 89 761 15 30
 • Data zamieszczenia: 2021-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górowo Iławeckie
  Kościuszki 17
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 761 13 22, fax. 89 761 15 30
  REGON: 51074291300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakład przyrodoleczniczy wraz infrastrukturą techniczną - obiekt murowany, trzy kondygnacyjny, podpiwniczony: Łączna powierzchnia netto budynku 2 953,79m2 w tym: - piwnica 462,26m2 - parter 1649,00m2 - piętro 842,53m2 Kubatura obiektu: ok. 15 090,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 1 958,97 m2 Maksymalna szerokość budynku: 51,51 m Maksymalna długość budynku: 54,93 m Wysokość budynku: 11,59 m Ilość kondygnacji nadziemnych 3 (w tym przestrzeń techniczna o wys. ponad 2m) Ilość kondygnacji podziemnych 1 INSTALACJE WEWNĘTRZNE: Budynek zostanie wyposażony w instalacje: - wodno – kanalizacyjną - centralnego ogrzewania z kotłowni - technologii uzdatniania wody basenowej - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - elektryczną wysokoprądową i niskoprądową - dźwigi osobowe wewnętrzne - wyposażenie w urządzenia i sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy Ponadto realizacja obejmuje: a) przygotowanie terenu; b) wykonanie robót konstrukcyjnych; c) wykonanie robót budowlanych; d) drogi i ukształtowanie terenu; e) zieleń i zagospodarowanie terenu; f) wyposażenie; g) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż; h) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta; i) pomiar geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej na zaktualizowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót; j) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń); k) uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane; l) uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego; m) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, - organizację zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, - wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, - badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, - przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych, - testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Szczegółowy zakres robót odnoszący się do Części I określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki do SIWZ. W skład dokumentacji projektowej, wchodzą: 1) Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu do projektu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 2) STWiOR 3) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach