Przetargi.pl
Nadbudowa o jedną kondygnację segmentu mieszkalnego B

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 358 13 00 , fax. 52 358 13 03
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z
  ul. Przy Stawku 12 12
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 358 13 00, fax. 52 358 13 03
  REGON: 01062511700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytezni.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa o jedną kondygnację segmentu mieszkalnego B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Krótki opis zamówienia: 1.Zabezpieczenie terenu budowy ogrodzeniem pełnym na wysokości 2 m. Zabezpieczenie dojścia głównego do Sanatorium bezpiecznym zadaszeniem przy prowadzeniu robót na wysokości. 2.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej /OB2/ oszklonej szkłem antyrefleksyjnym w kolorze brązu , drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wg projektu. 3.Wykonanie wewnętrznych instalacji niskoprądowych - telefonicznej, internetowej, telewizyjnej, systemu przyzywowego i dostępu do pomieszczeń. 4.Malowanie elewacji zewnętrznej oraz ścian na całym istniejącym budynku mieszkalnym B. 5.Wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową. 6.Odbudowanie terenów zewnętrznych zieleni po zakończeniu robót budowlanych. 2.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 452) w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 3.Zaleca się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na którym ma być wykonany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do właściwego przygotowania ofert i zawarcia umowy. Ponadto oferenci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją techniczną i wykonawczą. Kontakt telefoniczny - Pan Radosław Stemporowski nr tel. 693 256 795 lub /52/ 358 1337 4.Roboty budowlane będą mogły być wykonywane bez ograniczeń tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 07.00 do 17.00. Roboty uciążliwe związane z nadmiernym hałasem np. praca wiertarek, młotów itp. będą mogły być wykonywane w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.00.. 5. Zamówienie winno być wykonane w sposób niezakłócający funkcjonowania Sanatorium, które prowadzi działalność w ruchu ciągłym. 6.Oferent obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego PDF + w programie kosztorysowym w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Wwym. kosztorys ofertowy winien być sporządzony na podstawie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7. Teren robót musi być zabezpieczony zgodnie z przepisami BHP, ogrodzeniem pełnym o wysokości 2 m. Zabezpieczenie dojścia głównego do Sanatorium bezpiecznym zadaszeniem przy prowadzeniu robót na wysokości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 30. 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego do dnia i godziny upływu terminu składania ofert określonego w SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz, 1158, z późn. zm.. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Sanatorium Uzdrowiskowe Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. ul. Przy Stawku 12 88 - 100 Inowrocław BZWBK Oddział Inowrocław 43 1090 1069 0000 0001 0371 2514 z zaznaczeniem: Wadium przetargowe: Nadbudowa o jedną kondygnację segmentu mieszkalnego B Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przytezni.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach