Przetargi.pl
Wykonanie geodezyjnych prac przygotowawczych dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu w Nadleśnictwie Dąbrowa oraz sporządzenie ewidencyjnej mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej

Nadleśnictwo Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 86-131 Jeżewo, ul. Leśna 25
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3318713 , fax. 052 3318716
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dąbrowa
  ul. Leśna 25 25
  86-131 Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3318713, fax. 052 3318716
  REGON: 09055065000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie geodezyjnych prac przygotowawczych dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu w Nadleśnictwie Dąbrowa oraz sporządzenie ewidencyjnej mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na: - wykonaniu ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Dąbrowa zgodnie ze standardami Leśnej Mapy Numerycznej wraz z aktualizacją rejestru gruntów zgodnie z powszechną ewidencją gruntów i budynków, pozwalającą na automatyczne przywiązanie wyłączeń do działek i eksport do programu Taksator oraz wydruk sporządzonego rejestru gruntów oraz sporządzeniem zmian powierzchniowych z uwzględnieniem podziału administracyjnego w ramach obrębów leśnych; - wznowieniu znaków granicznych wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz okopaniem rowkiem okalającym, - wprowadzeniu zmian numeracji działek do ewidencji oraz ksiąg wieczystych - aktualizacji użytków gruntowych wskazanych przez nadleśnictwo; Miejsce wykonania zamówienia: Teren Nadleśnictwa Dąbrowa obejmujący województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gminy: Jeżewo, Osie, Warlubie, Drzycim, Dragacz, Bukowiec, Świecie- miasto, Świecie- obszar wiejski. Ogólne informacje o terenie Nadleśnictwa Dąbrowa - Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 534,78 km2 - Mapy topograficzne w skali 1:50 000 z zaznaczeniem zasięgu znajdują się w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9 - Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dąbrowa określony został także w postaci warstwy Leśnej Mapy Numerycznej (dalej nazywaną jako LMN) - Powierzchnia gruntów będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa wg stanu na dzień 01.01.2015 r. wynosi 19 168,6961 ha - 1526 szt. działek - Ewidencja gruntów dotycząca stanu posiadania Nadleśnictwa Dąbrowa prowadzona jest w całości przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86 - 100 Świecie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nowe nr konta: 52 8173 0005 2003 0000 2453 0001 lub PKO BP nr konta: 18 1020 5040 0000 6202 0089 1366 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275, z 2008 r. Nr 116,poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96,poz.620 z późniejszymi zmianami). Wadium musi obejmować cały okres zobowiązania ofertą tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, wyznaczonym jako termin składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien oryginał gwarancji lub poręczenia przekazać Zamawiającemu tj. wnieść do kasy Zamawiającego - Nadleśnictwa Dąbrowa , ul. Leśna 25, 86-131 Jeżewo lub załączyć do oferty w formie kopii, a oryginał w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM ORYGINAŁ- Przetarg nieograniczony - Wykonanie prac geodezyjnych oraz LMN- NK.270.1.4.2015 złożyć wraz z ofertą- do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związanym ofertą. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: Przetarg nieograniczony - Wykonanie prac geodezyjnych i LMN- NK.270.1.4.2015 Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach