Przetargi.pl
Zakup i dostawa kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2828022, 2828081
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 18 18
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2828022, 2828081
  REGON: 91134433200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą. 1.1 Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy nie będący przedmiotem ekspozycji ani prezentacji. Szczegółowe opisy urządzeń zawarte są w osobnym załączniku do SIWZ. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i ponownego montażu istniejących kardiomonitorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331232103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.1 Zamawiający wymaga od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 2.385,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 4.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.3 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4.4 W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. Nr rachunku 03 1560 0013 2394 7458 0000 0002 Kwota: 2.385,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) z dopiskiem: wadium na przetarg - 9/2015 4.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokumenty obejmujące oświadczenia gwarantów lub poręczycieli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 4.6 Wadium powinno być wniesione najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w pkt 7.2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 4.7 Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 4.8 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4.9 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4.11 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ww.ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wówczas wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4.12 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (nie dotyczy) 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach