Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4664203 , fax. 56 4664251
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
  ul. Radzyńska 4 4
  86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4664203, fax. 56 4664251
  REGON: 87025081000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozlasin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej - ul. Radzyńska 4 Łasin. Zamówienie podzielone jest na 5 zadań (części): Zadanie 1. Kardiotokograf +stolik - 1 szt. Zadanie 2. Fotel ginekologiczny - 1 szt. Zadanie 3. Waga elektroniczna - 1 szt. Zadanie 4. Aparat do krioterapii - 1 szt. Zadanie 5. Aparat usg do ginekologii + komputer stacjonarny z wyposażeniem - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwrancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozlasin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach