Przetargi.pl
Przebudowa poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim

Gmina Solec Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3871325 , fax. 52 3871253
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec Kujawski
  ul. 23 Stycznia 7 7
  86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3871325, fax. 52 3871253
  REGON: 00052888200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.soleckujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych związanych z przystosowaniem poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim na potrzeby sześciu lokali mieszkalnych w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: dokumentacji projektowej, zwanej dalej PROJEKTEM (zał. nr 13 do SIWZ) opracowanej przez jednostkę projektową ARCHIPLAST-PRACOWNIA PROJEKTOWA Jacek Szczutkowski, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę nr WB.6740.1613.2012 z dnia 08.11.2012r. (decyzja nr 1523/2012) przez Starostę Bydgoskiego,Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR lub ST) załącznik nr 12 do SIWZ, projekcie umowy - załącznik nr 10 do SIWZ. W ramach zadania przewidziano m.in. roboty związane z: podziałem przestrzeni poddasza na lokale mieszkalne. wykonaniem ścianek działowych w systemie szkieletowym z obudową z płyt cementowych i gipsowo-kartonowych,montażem stolarki drzwiowej,wykonaniem podłoży i posadzek, wykonaniem tynków, gładzi gipsowych, glazury,obudowaniem stropu i konstrukcji więźby dachowej płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie pomieszczeń, wykonaniem instalacji wodociągowej, sanitarnej, grzewczej, gazowej i elektrycznej.przebudową stropu żelbetowego klatki schodowej,podniesieniem stopni dwóch ostatnich biegów klatki schodowej Zamówienie realizowane będzie w czynnym obiekcie. Wykonawca będzie zobowiązany do:wykonania w pierwszej kolejności wyprowadzeń instalacji z mieszkań z niższej kondygnacji,wykonania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń pomieszczeń, w których realizowane będą prace remontowe, dla zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego funkcjonowania mieszkań. prowadzenia prac o dużej uciążliwości, np. o wysokim poziomie hałasu maksymalnie do godz. 20.00,zastosowania pojemników do gruzu i zsypów ograniczających osiadanie kurzu na elewacji,utrzymywania w porządku klatek schodowych,odgrodzenia ostatniej kondygnacji od klatki schodowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.soleckujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach