Przetargi.pl
Dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2015 r

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Gajdy 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 4983073 , fax. 0-56 4982863
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  Gajdy 13 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 4983073, fax. 0-56 4982863
  REGON: 87112393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2015 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa materiałów drogowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Dostawa obejmuje : 1) Kostka betonowa gr. 6 cm (szara ) 3500 m2 2) Kostka betonowa gr. 6 cm (kolorowa ) 300 m2 3) Kostka betonowa gr.8 cm (szara ) 2400 m2 4) Kostka betonowa gr.8 cm (kolorowa) 100 m2 5) Obrzeże betonowe 6x20x100 (szare ) 500 szt. 6) Obrzeże betonowe 6x20x100 (kolorowe) 50 szt. 7) Obrzeże betonowe 6x25x100 (szare) 150 szt. 8) Obrzeże betonowe 8x25x100 (kolorowe) 30 szt. 9) Obrzeże betonowe 8x30x100 (szare) 150 szt. 10) Obrzeże betonowe 8x30x100 (kolorowe) 30 szt. 11) Krawężnik betonowy uliczny 15x30x100 (szary) 500 szt. 12) Krawężnik betonowy wjazdowy (szary) 150 szt. 13) Krawężnik betonowy łukowy (szary) 30 szt. 14) Krawężnik betonowy skośny (szary) 70 szt. 15) Płyta ażurowa (szara) 30 m2 16) Płyta ażurowa (kolorowa) 5 m2 Wymagania techniczno - jakościowe Wszystkie materiały powinny posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Kolor kostki kolorowej wykonywany tylko na cemencie szarym np. czerwona, grafit. Na oferowane materiały Oferent udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji. Zamawiający będzie uzgadniał telefonicznie każdorazowo dostawę materiałów z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości materiałów, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do miasta Brodnica.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr konta 56 9484 1150 0000 1326 2000 0001. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1. Pieniądzu, 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. Gwarancjach bankowych, 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach