Przetargi.pl
Modernizacja wybranych 8 odcinków dróg gminnych

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-125 Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 2874003, 2874007 , fax. 0-12 2874003, 2874007
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  Wawrzeńczyce 57 57
  32-125 Wawrzeńczyce, woj. małopolskie
  tel. 0-12 2874003, 2874007, fax. 0-12 2874003, 2874007
  REGON: 00053229200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wybranych 8 odcinków dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się modernizacja 8 odcinków dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową z grysem kamiennym. Prace wykonane zostaną na następujących odcinkach dróg gminnych: 1) Droga gminna dz. nr ew
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. W/w warunki zostaną spełnione przez Wykonawcę jeżeli: a) Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby na stanowisko kierownika robót budowlanych w specjalności drogowej, posiadającą wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, c) Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie budowy, modernizacji, przebudowy, odbudowy, remontu dróg na kwotę łączną co najmniej 500.000,00 zł brutto. Wykonawca sporządzi wykaz robót budowlanych oraz załączy dokumenty (referencje poprzednich Zamawiających) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać: rodzaj wykonanych robót, wartość robót, termin realizacji, nazwę i adres Zamawiającego (wg Zał. Nr 5 do SIWZ). d) Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprzętem lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia: 2 szt. samochodu samowyładowczego o ładowności min. 10 t każdy, 1 szt. skrapiarki do bitumu samojezdnej samochodowej, 1 szt. walca statycznego samojezdnego min. 10 t, 1 szt. równiarki/spycharki samojezdnej. e) Wykonawca przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) Wykonawca przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków wg formuły spełnia/niespełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Zał. Nr 2 do SIWZ). 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) (wg Zał. Nr 3 do SIWZ). 3. Oświadczenie, że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przedmiotowych odcinków dróg (wg Zał. Nr 4 do SIWZ). 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną Informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną Informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie budowy, modernizacji, przebudowy, odbudowy, remontu dróg na kwotę łączną co najmniej 500.000 zł brutto oraz dokumenty (referencje poprzednich Zamawiających) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać: rodzaj wykonanych robót, wartość robót, termin realizacji, nazwę i adres Zamawiającego (wg Zał. Nr 5 do SIWZ). 8. Potwierdzenie posiadania uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej - osoby mającej pełnić techniczną funkcję kierownika budowy, posiadającej wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności. Określony w zaświadczeniu termin ważności musi być aktualny na dzień składania ofert. 9. Wykaz posiadanego sprzętu do realizacji zamówienia, tj co najmniej: - samochód samowyładowczy - 2 szt. o ładowności min. 10 t każdy; - walec statyczny samojezdny min. 10 t - 1 szt.; -skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa - 1 szt.; - równiarka/spycharka samojezdna - 1 szt. W wykazie sprzętu należy wskazać prawo własności do sprzętu tj. np. sprzęt własny, dzierżawiony, w użyczeniu, leasingu itp. 10. Szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, zawierający ceny za poszczególne roboty wymienione i ponumerowane w przedmiarze robót. Kosztorys winien zawierać tabele elementów scalonych oraz zestawienie sumaryczne robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi. Ponadto należy podać wszystkie składniki (nośniki) cenotwórcze przyjęte do opracowania kosztorysu ofertowego. 11. Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowa spółki oraz (b) wskazane w rozdz. IX pkt 4 dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników; 12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - art. 23 Ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć w ofercie: a) Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) Wykaz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; c) Oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igwa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach