Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem technicznym przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, ul. Białego Zagłębia
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 151 068, , fax. 413 151 068
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 151 068, , fax. 413 151 068
  REGON: 29243858900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspcheciny.cal.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem technicznym przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji pom. kuchni w tym: Roboty remontowo-budowlane: rozbiórka istniejącej kuchni i ścianek działowych łazienki; rozbiórka posadzek wraz z podkładami, wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej; wymiana podokienników; wykonanie otworów w stropach dla potrzeb wentylacji wraz z nadzorem konstruktora; zabudowa niewykorzystanych otworów w stropie i dachu dla wentylacji; wykonanie i zabudowa otworu rewizyjnego dla montażu separatora (uwzględnić rozbiórkę nawierzchni, wykucie otworu w ścianie, przełożenie instalacji sanitarnej oraz odtworzenie zdemontowanych uprzednio i rozkutych warstw i elementów); wykonanie wydzielenia nowych pomieszczeń; uzupełnienie ścianek i zamurowania; wykonanie nowych warstw posadzkowych; wymiana uszkodzonych nadproży; zmiana lokalizacji okienka i drzwi w zmywalni; wymiana istniejącej stolarki drzwiowej; wykonanie nowych i uzupełnienie tynków wewnętrznych; wykonanie gładzi na ścianach i sufitach; wykonanie okładziny ściennej do sufitu z płytek w wybranych pomieszczeniach; malowanie pomieszczeń farbami odpornymi na działanie środków dezynfekujących; wykonanie zabudów z g/k; uzupełnienie tynku żywicznego w sali jadalnej po przekładce stolarki; wymiana kratek wentylacyjnych wraz z badaniami kominiarskimi; docieplenie stropodachu na budynku kuchni z jadalnią i łączniku styropapą gr. 10 cm; wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej SBS wykonanie pokrycia jednowarstwowego na czapach kominowych; wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich; uzupełnienie instalacji odgromowej wraz z pomiarami; roboty porządkowe; roboty zagospodarowania terenu; dostawa i montaż wyposażenia; Roboty instalacji elektrycznych wewnętrznych; demontaż instalacji oraz zabudowa kompleksowej nowej instalacji wraz z armaturą i osprzętem; Roboty inst. sanitarnych: demontaż istniejących instalacji wod.-kan., co i wentylacji mechanicznej; montaż instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem kuchennym; montaż instalacji kanalizacji -w ramach kanalizacji technologicznej z urządzeń, w których mogą powstawać ścieki zawierające duże ilości zanieczyszczeń tłuszczami, ścieki technologiczne zostaną oczyszczone z tłuszczu w separatorze i skierowane do kanalizacji sanitarnej. Separator tłuszczu został zlokalizowany w pomieszczeniach piwnicy, blisko miejsca powstawania zanieczyszczonych tłuszczami ścieków; wymianę instalacji wodociągowej Instalacja zostanie wymieniona na odcinkach od miejsca włączenia do poziomych rurociągów rozdzielczych w piwnicy przez wymianę pionów wodociągowych i wykonanie podejść dopływowych do poszczególnych urządzeń; instalacja centralnego ogrzewania obejmuje zakresem wymianę pionów grzewczych co, wymianę gałązek i grzejników, montaż armatury odcinającej, montaż zaworów odpowietrzających i termostatycznych przy grzejnikach, montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą wodną nad drzwiami wejściowymi w korytarzu Instalacja przeciwpożarowa – z uwagi na charakter działalności prowadzony w modernizowanych pomieszczeniach oraz obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, należy w miejscu starej wnęki hydrantowej zamontować nowoczesną szafkę hydrantową z wyposażeniem (zawór hydrantowy DN25mm, zwijadło, wąż półsztywny długości 20m, prądownica); Technologia kuchni: dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlany wielobranżowy wraz z technologią kuchni 2) Przedmiary, 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; w/w dokumenty zamieszcza się w odrębnym pliku. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym projektów i kosztorysów powykonawczych, różnicowych i zamiennych oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sprawności działania wentylacji mechanicznej i protokoły kominiarskie. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, tj. podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. UWAGI OGÓLNE: 1. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i przepisami BHP i p.poż. oraz uzgodnieniami z Inspektorami Nadzoru. 2. Wszystkie użyte do modernizacji materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16.04.2004r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zmianami). 3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce prowadzonych prac i przekazać je zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 4. Koszt energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków nie obciąża Wykonawcy 5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem kierownika robót. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego w SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta: 15 1560 0013 2076 8964 9000 0007 4. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg: „Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem technicznym przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”. 5. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy PZP art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału, w osobnej kopercie lub złożyć go w kasie Zamawiającego, a kopię wraz z potwierdzeniem dołączyć do oferty. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy PZP. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach