Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim

Miasto i Gmina Lubień Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2843089 w. 51
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Lubień Kujawski
  ul. Wojska Polskiego 29 29
  87-840 Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2843089 w. 51
  REGON: 00053074900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubien.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji cieplno-technologicznej kotłowni wodnej, która będzie opalana węglem kamiennym sortymentu eko-groszek. Kotłownia będzie znajdowała się w piwnicy budynku w miejscu dawnej kotłowni węglowej. Zakres prac cieplno-technologicznych obejmuje urządzenia w kotłowni, rurociągi i armatura instalacji cieplnych, podręczny skład opału oraz pomieszczenie na żużel i popiół. Kotłownia zabezpieczy zapotrzebowanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków Zespołu Placówek Oświatowych oraz dwóch budynków mieszkalnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 09 kwietnia 2013 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 17.000,00 zł, słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kowalu oddział Lubień Kujawski 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 z adnotacją wadium - Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, numer sprawy ZP.271.05.2013 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Potwierdzenie wniesienia wadium wykonawca winien załączyć do składanej oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubien.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach