Przetargi.pl
Usługi konserwacji i naprawy systemów alarmowych.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 378 13 19 , fax. 52 378 13 13
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 378 13 19, fax. 52 378 13 13
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacji i naprawy systemów alarmowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: OKRESOWE USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU, SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ ZGODNIE Z: 1) Polską Normą PN-93/E-08390/14 (Systemy alarmowe , Wymagania ogólne, Zasady stosowania); 2) Normą obronną NO-04-A004-8 (Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe, Eksploatacja); 3) Wymogami określonymi w dokumentacji powykonawczej, warunkach gwarancji i instrukcjach producentów, - WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZAMONTOWANYCH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG BYDGOSZCZ. 1. Konserwacja urządzeń systemów alarmowych i systemów telewizji przemysłowej, kontroli dostępu dokonana będzie trzykrotnie w ciągu roku - 1 raz w kwartale, natomiast elementy objęte przeglądami półrocznymi, dwukrotnie - do 28 czerwca i do 29 listopada. Częstotliwość czynności konserwacyjnych określono w załączniku nr 1. 2. Konserwacja systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i systemów sygnalizacji i włamania ma zagwarantować całodobową pełną i niezawodną sygnalizację zabezpieczenia antywłamaniowego, antynapadowego i wizyjnego oraz utrzymać systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej. 3. Czynności konserwacyjne urządzeń winny obejmować w szczególności: 1) Sprawdzanie stanu centrali, czujników, szyfratorów, sygnalizatorów optyczno - akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu i nadzoru wizyjnego. 2) Wymianę zużytych części i podzespołów. 3) Sprawdzenie stanu okablowania, stanu akumulatorów oraz pomiary napięć w punktach pomiarowych. 4) Sprawdzenie prawidłowości działania systemów poprzez wywołanie próbnych alarmów. 5) Regulację systemu, przeprogramowanie (zmiany kodów, konfiguracji) nie częściej niż raz na kwartał. 6) Szkolenia w zakresie obsługi systemu nie częściej niż raz na kwartał. 7) Prowadzenie dokumentacji konserwacji i napraw systemu w oparciu o wpisy do dziennika lub zeszytu konserwacji. 8) Naprawę systemów objętych konserwacją w przypadku wystąpienia awarii. 9) Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego w tym również czujek. 10) Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu telewizji przemysłowej, 11) Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu kontroli dostępu, 12) Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji sygnałów. 13) Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń. 14) Sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów i zasilaczy. 15) Sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych. 16) Sprawdzenie stanu połączeń giętkich. 17) Sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń. 18) Sprawdzenie sprawności działania poszczególnych systemów poprzez wywołanie próbnego alarmu. 19) Inne czynności wynikające z dokumentacji powykonawczej, warunków gwarancji i instrukcji producentów. 4. W ramach czynności konserwacyjnych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw wynikających z sytuacji awaryjnych, które będą wykonywane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 5. Konserwacja i naprawy awaryjne muszą być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta systemu. 6. Zakresem napraw awaryjnych objęte są wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego, wymienione w zał. nr 1 do siwz. 7. Wykonawca na wykonane usługi konserwacji oraz na urządzenia wymienione w wyniku naprawy udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 506600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 1.600,- zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych ); 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 61 1010 1078 0106 2113 9120 0000 z dopiskiem wadium na usługi konserwacji systemów. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału do głównego księgowego Zamawiającego w bud. nr 108 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą. 10. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w pkt. 10 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość 1 roboczogodziny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.11wog.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach