Przetargi.pl
Produkty z tworzyw sztucznych II

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3455013 , fax. 052 3221352
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10 10
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3455013, fax. 052 3221352
  REGON: 00009246200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Produkty z tworzyw sztucznych II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie do 130 000 euro, z podziałem na części: 1. Płytki Petriego plastikowe. 2.Zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w probówkach żywnościowych - Foodproof Salmonella Detection KIT 5. 3. Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Foodproof Short PrepI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach