Przetargi.pl
Dostawa kruszyw drogowych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w latach 2013 - 2014

Gmina Obrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6786022 , fax. 56 6786022 w. 135
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obrowo
  ul. Aleja Lipowa 27 27
  87-126 Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6786022, fax. 56 6786022 w. 135
  REGON: 00053438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.obrowo.pl, www.bip.obrowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw drogowych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w latach 2013 - 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kruszyw drogowych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w latach 2013 - 2014. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dostawę własnymi środkami transportu kruszywa drogowego wraz z jego rozładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (bez plantowania), b) Zamawiający określa szacunkową wielkość dostawy kruszywa drogowego tj.: - kruszywa kamiennego frakcji 15-32 mm - do 2500 ton, - kruszywa betonowego frakcji 15-32 mm - do 2500 ton. c) rzeczywista wielkość zleconej dostawy będzie wynikać z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dostaw o 20%, d) miejsca dostaw kruszyw drogowych znajdować się będą wyłącznie w obrębie terytorialnym gminy Obrowo (oddalonych max. 25 km od siedziby Zamawiającego). 3. Zamówienie będzie realizowane etapami. Zamawiający wyznaczy termin i zakres dostawy i powiadomi o tym pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę na co najmniej 2 - dni robocze wcześniej. Minimalna dostawa ok. 70 ton. 4. Miejscem rozładunku kruszywa drogowego będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego odpowiedni odcinek drogi na terenie gminy Obrowo wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego na terenie gminy Obrowo. 5. Każdorazowy odbiór musi być potwierdzony dokumentem, określającym rodzaj i wielkość partii zamówienia, podpisanym przez pracownika Zamawiającego i Wykonawcę. 6. Rozładunek i odbiór kruszyw będzie odbywać się w dni robocze, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca określi w ofercie części zamówienia, jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.obrowo.pl, www.bip.obrowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach